اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: فــارانـــــ

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیان

همه یِ ما باید کسی را داشته باشیم

که وقتی یک روز ، روزِ ما نبود

بنشینیم رو به رویش و

غرغر کنان از سیر تا پیازِ تمامِ بد بیاری هایمان

را برایش تعریف کنیم و او هم لبخند

به لب گوش کند و پایانِ هر جمله مان

بگوید "حق داری ....

1396/10/21 - 13:24