این پروفایل خصوصی شده است.
Mahsa
شبکه اجتماعی ایرانیان
Mahsa

ایششش چرا بعضی از ما دخترا خودمون رو اینجا شوهر دار معرفی میکنیم و بعد کلی زیر همین پوشش کارهای کثیف میکنیم واااقعا چرا ! خجالت داره خجالت هم خوب چیزی والا

2 دیدگاه |
و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Mahsa
شبکه اجتماعی ایرانیان
Mahsa

مــــــرد مــــــن ❤️
چــــــقدر صدای قدمهــــــایت در فــــــکرم
عــــــاشقانه جولان میــــــدهد ❤️
درب قــــــلبم همــــــیشه برویت بــــــاز ❤️
❤️ دوســــــتت دارمــــــ ❤️

دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Mahsa
شبکه اجتماعی ایرانیان
Mahsa

مــــــرد مــــــن ❤️ ای نـــــفس ممتد مـــــن ❤️
خــــــدا یکی تــــــو هم برایم یــــــکی ❤️
❤️ دوستــــــت دارمــــــ ❤️

دیدگاه |
و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Mahsa
شبکه اجتماعی ایرانیان
Mahsa

مــــــرد مــــــن ❤️

اخــم هـای تــــــو


بــالا تـــــــرین لذت دُنیـــــــــاست ❤️


ای بَهــــــانه ی تَمــــــام لـوس شدن هـــــــای مَــن


❤️ دوستــــــت دارمــــــ ❤️

دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
Mahsa
شبکه اجتماعی ایرانیان
Mahsa

تمــــــام نا تمام مــــــن باتــــــو تمام مــــــی شود ❤️
❤️ ببیــــــن که قلب کوچکم با تــــــو چه حــــــال می شود ❤️

دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
Mahsa
شبکه اجتماعی ایرانیان
Mahsa

حرفــــــم حرف تــــــو ❤️
وجــــــودم وجود تــــــو ❤️
صدایــــــم صدای تــــــو ❤️
گوشم در انتظــــــار نجوای تــــــو ❤️
دوستــــــت دارمــــــم
❤️ فقــــــط برای تــــــو ❤️

2 دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Mahsa
شبکه اجتماعی ایرانیان
Mahsa

مــــــرد مــــــن ای بهترینــــــم ❤️
از عشقَـــــت بند بندِ ایـــ ❤️ ــن دلِ دیــــــوانه ام میــلرزد
❤️ نفســــــم مــــــرد مــــــن ❤️
با تــــــو یعنی همه آرامــــــش تنم و روحــــــم ❤️
❤️ دوستــــــت دارمــــــ ❤️

دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
Mahsa
شبکه اجتماعی ایرانیان
Mahsa

بــــــه سرم شوق تــــــو مــــــرد من ❤️
به دلــــــم میل تــــــو باشد همــــــه صبــــــح و شــــــب ❤️
❤️ نفســــــم عشقــــــم بازم تولدت مبــــــــــــارک ❤️

دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Mahsa
شبکه اجتماعی ایرانیان
Mahsa

برای نفســــــم عشقــــــم . . . . ❤️
یک سبد احس ــــــاس را با ت ــــــو قسمت می‌کنم ❤️
❤️ در روز تولد تو جان ــــــم را فدایت می‌کن ــــــم
❤️ عش ــــــق زیبای تو را رونق دل ــــــم می‌کنم
با تو ای م ــــــرد م ــــــن ❤️ همیشه ❤️ احساس بودن می‌کن ــــــم
❤️ نفس ــــــم تولدت مب ــــــ ــــــارک ❤️
2 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Mahsa
شبکه اجتماعی ایرانیان
Mahsa

گفتی بیــــــا زندگی خیلــــــی زیباست ❤️

دویــــــدم

2 دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات