این پروفایل خصوصی شده است.
Mahsa
شبکه اجتماعی ایرانیان
Mahsa

در سرم که نـــــــه
مـــــــن در تمام وجـــــــودم ❤
❤ مـــــــرد مـــــــن ❤
عشـــــــق تو را می پـــــــرورانـــــــم ❤

دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
Mahsa
شبکه اجتماعی ایرانیان
Mahsa

با تـــــــو مرد مـــــــن
به بـــــــی نهایت میرســـــــم ❤
تـــــــو ❤
بی نهـــــــایی تریـــــــن
❤ حس خواستـــــــن منی مـــــــرد مـــــــن ❤

دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
Mahsa
شبکه اجتماعی ایرانیان
Mahsa

یه نوع دوستــــــــت دارم گفتنم هست ❤
که هیــــــــچی نمیگه !
فقط نگــــــــاه میکنه !
نگاهی عاشقــــــــانه تر از
❤ هــــــــر دوستــــــــت دارم گفتنی ❤

دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
Mahsa
شبکه اجتماعی ایرانیان
Mahsa

ما به هــــــــم محتــــــــاجیــــــــم ❤

دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
Mahsa
شبکه اجتماعی ایرانیان
Mahsa

چــــــــقدر سینه ام
جای کوچکیــــــــست !
برای نگه‌داری
از قلبــــــــی ک
مدام تــــــــو را می‌تپــــــــد ❤
❤ تـــــــــا پای جـــــــــونم دوســـــــــتت دارم مـــــــــرد مـــــــــن ❤
دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
Mahsa
شبکه اجتماعی ایرانیان
Mahsa

اگر یـــــــــک روز

مجبور شوم

که تـــــــــو را ترک کنم ❤

کوچک بودن عشقـــــــــم را نه ❤

بـــــــــزرگ بـــــــــودن ناچـــــــــاری‌ام را باور کـــــــــن ❤

2 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Mahsa
شبکه اجتماعی ایرانیان
Mahsa

به هـــــــــم دل ببنـــــــــد یـــــــــم ❤

ما هنـــــــــوز

عمـــــــــقِ سبـــــــــزِ بهاران را نزیـــــــــسته ایم ❤

دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Mahsa
شبکه اجتماعی ایرانیان
Mahsa
ایــــن روزهــــایم بدون او به تظاهر می گذرد ❤
تظاهر به بی تفاوتی
تظــــاهر به بی خیـــــالی
به شادی
به اینکه دیگــــر
هیچ چیز مهم نیست......
اما چه سخت در نبــــودش ❤
می‌کاهــــد از جانم ایــــن نمایش
دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Mahsa
شبکه اجتماعی ایرانیان
Mahsa

باران ناگهانِ ابـــر است
اشــــک، ناگهانِ عشق ❤
من، ناگهانِ‌تو ❤

و تــــــو

از کنـــار ❤
این‌همــــه ناگهان
آهسته و آرام می گــــذری

دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
Mahsa
شبکه اجتماعی ایرانیان
Mahsa
دوستـــــت داااارممممـــــم مامانییییمم فـــــدات شم روزت مبارک عشـــــقم

روز همـــــه مامانیامون مبـــــااارک
2 دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات